Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Activiteitenplan Werken voor Werk 2019

september 2018

Inleiding

Werken voor Werk is een netwerkorganisatie van werkzoekenden voor werkzoekenden in Almere. De leden zijn allen op zoek naar werk. Werken voor Werk richt zich op werkzoekenden van 45 jaar en ouder in Almere met een mbo+ werk- en denkniveau.

“Wij willen elkaar inspireren, uitdagen en stimuleren om elkaar te helpen en te versterken. Dit met als doel om betaald werk te vinden. Door je actief op te stellen en je netwerk te vergroten, werk je aan je eigen zichtbaarheid op de arbeidsmarkt. Zet je je in voor Werken voor Werk, dan help je niet alleen jezelf, maar ook anderen om betaald werk te vinden. En anderen helpen jou!“

Werken voor Werk is in 2011 opgericht en heeft inmiddels een LinkedIn groep met meer dan 1200 leden (werkzoekenden en belangstellenden). Daarnaast is de groep actief op Facebook en Twitter, en op de eigen website. Het is een vrijwilligersorganisatie die met vereende krachten allerlei activiteiten ontplooit. Met behulp van vrijwilligers uit de eigen geledingen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief die een groep van zo’n 150 personen bedient. Zowel de groep van 150 als de groep van vrijwilligers veranderen voortdurend van samenstelling. Dit komt doordat uit beide groepen personen weer aan het werk gaan.

WvW is in 2018 volledig gefinancierd door de gemeente Almere. Voor 2019 hebben wij geen andere financieringsaanvragen lopen dan bij de gemeente Almere.

Activiteiten

De activiteiten van Werken voor Werk sluiten op twee gebieden aan bij de doelstellingen van de gemeente:

 1. het trainen van kennis en vaardigheden van werkzoekenden
 2. het activeren van werkzoekenden

dit zodat werkzoekenden aan het werk komen en geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering.

ad 1. Workshops
Werken voor Werk biedt werkzoekenden een breed aanbod van workshops, waar zij gratis aan kunnen deelnemen. De workshops zijn gericht op:

 • Empowerment en intrinsieke motivatie
 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Netwerken

De doelgroep van WvW heeft vaak een langdurige arbeidsrelatie bij een werkgever achter de rug en is niet (meer) bekend met de huidige arbeidsmarkt en hoe je je hier moet presenteren om een baan te kunnen veroveren. Dat begint vaak bij het nadenken over de eigen kwaliteiten (waar ben ik goed in en wat heeft een werkgever daaraan?). Daarnaast richten de workshops zich op het trainen van kennis (bijvoorbeeld van Word, zodat een deelnemer een opvallend cv en een sprankelende sollicitatiebrief kan maken) en vaardigheden zoals de inzet van Social Media bij het solliciteren, presentatie en sollicitatie (motivatie, curriculum vitae, (sollicitatie)gesprekstechnieken).

ad 2. Activering
Bovengenoemde workshops worden doorgaans georganiseerd en gegeven door vrijwilligers uit de groep. Daarnaast worden meerdere andere activiteiten ontplooid. Leden van WvW worden gestimuleerd om binnen de organisatie actief te zijn met het (helpen) organiseren van een of meerdere activiteiten. Dit biedt ze vaak tevens de gelegenheid om zich bij diverse externe partijen te profileren (zakelijk netwerk). Er zijn verschillende teams die een eigen taak hebben binnen de vrijwilligersorganisatie. Rollen worden zoveel mogelijk door 2 personen vervuld zodat wanneer iemand werk vindt, de ander snel zijn plek kan invullen. De teams zijn:

2.1 Netwerkoverleg
De focus tijdens dit overleg ligt op het netwerken. Sinds 2018 wordt er gewerkt met een vaste agenda, waarmee het overleg een professionelere opzet en uitstraling heeft, en deelnemers beter weten wat ze kunnen verwachten. Het delen van vacatures, zowel de vacatures die geleverd worden door UWV als de vacatures die deelnemers zelf meenemen, is als voorheen onderdeel van de bijeenkomst. Wekelijks wordt een ‘vraag van de week’ behandeld. Deze vraag is aangeleverd door een van de werkzoekende leden, en betreft een onderdeel van het werkzoek-proces. Bezoekers wordt gevraagd zichzelf te presenteren, en

krijgen oefeningen om hun presentatie te verbeteren. Netwerkvaardigheden worden zo eerst laagdrempelig ‘in klein comité’ geoefend. Bezoekers wordt tevens gevraagd kun kennis in te zetten tbv de andere bezoekers, door bijvoorbeeld zelf een korte presentatie te geven, of een concrete netwerkvraag in hun eigen netwerk uit te zetten. Ook wordt het bedrijfsleven uitgenodigd om zichzelf te komen presenteren en/of een beter beeld te geven van de arbeidsmarkt.

2.2 Netwerkbijeenkomsten
Maandelijks wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd. In een ontspannen setting kunnen deelnemers hun netwerkvaardigheden op de proef stellen. Ook kunnen genodigden uit het bedrijfsleven tijdens deze bijeenkomst als netwerkpartij hun opwachting maken.

2.3 Workshops
Elke maand vindt afstemming met trainers en locaties plaats om tot een maandkalender te komen van de workshops. Het activiteitenaanbod wordt vervolgens op LinkedIn, Facebook, Twitter en de website gepubliceerd. Een team van vrijwilligers is bezig om zowel werkzoekenden als het bedrijfsleven en uitkeringsinstanties te benaderen om zo het aanbod aan workshops te vergroten en te verbreden. Zo werken deze vrijwilligers ook aan hun eigen netwerk.

2.4 Jaarlijks evenement
Tenminste eens per jaar wordt een inspiratie-event voor werkzoekenden georganiseerd waarbij gestuurd wordt op een positieve beeldvorming bij werkgevers over de 45+ werknemer. Uit de groep van actieve leden wordt een team samengesteld om dit evenement vorm te geven en te organiseren.

2.5 Communicatie
Dit team is verantwoordelijk voor de content van de website, LinkedIn, Facebook en het Twitteraccount, en werkt aan een goede naamsbekendheid en herkenbaarheid van WvW bij zowel werkzoekenden als bedrijfsleven. Ook verzorgt dit team met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief voor werkzoekenden.

2.6 Marketing
Enkele leden van WvW zijn als ‘buitendienstmedewerker’ actief met het vergroten van de naamsbekendheid van WvW. Zij geven presentaties bij uitkeringsinstanties, commerciële partijen en (vrijwilligers)beurzen. Het doel is om partijen te interesseren in vormen van samenwerking, en om werkzoekenden te interesseren in het deelnemen aan activiteiten dan wel het organiseren en/of verzorgen hiervan. In 2019 wordt, in samenwerking met de wijkteams en De Schoor, gekeken of in meer buurthuizen activiteiten georganiseerd kunnen worden onder de hoed van WvW, om zo een grotere groep werkzoekenden te kunnen bedienen.

2.7 Website
Dit team is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de website.

2.8 Ambassadeurs
Dit team zorgt voor de naamsbekendheid van Werken voor Werk onder werkgevers en werkzoekenden. Zij bezoeken netwerkbijeenkomsten van ondernemers en events voor werkzoekenden (banenbeurs, 55+ inspiratiedagen UWV etc). Het gaat hierbij om zowel oud-leden als om actieve leden.

2.9 Eigen initiatieven
Onder de vleugels van Werken voor Werk organiseren werkzoekenden op eigen initiatief diverse activiteiten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een wandelclub, maar sinds een paar jaar zijn er ook intervisiegroepen actief waarbinnen werkzoekenden met elkaar werken aan kennis en vaardigheden rondom het sollicitatieproces. Deze groepen komen over het algemeen bij een lid thuis bij elkaar. Er wordt naar gestreefd deze bijeenkomsten zoveel mogelijk op een centraal bereikbare locatie plaats te laten vinden om zo de zichtbaarheid en vindbaarheid van Werken voor Werk te borgen.

Samenwerkingspartners

Naast de directe relatie met Gemeente Almere (subsidiering, Team Werk) heeft Werken voor Werk een samenwerking met de volgende partijen:

 • UWV (vacatures)
 • De Schoor (trainingsruimtes)
 • De Nieuwe Bibliotheek (trainingsruimte)
 • VBA (netwerk)
 • VMCA

En een wisselend aantal commerciële partners die workshops verzorgen.
WvW streeft naar een intensievere samenwerking met al deze partners, ook in 2019.

Bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling

WvW draagt met haar activiteiten en doelstellingen bij aan het door gemeente Almere gewenste maatschappelijk effect dat meer Almeerders financieel gezond zijn.

Voor de oudere werkzoekenden geldt vaak dat zij langer dan een jaar werkzoekend zijn. Wij zien een tendens dat in toenemende mate mensen uit de doelgroep na hun WW rechten in de WWB terecht komen (of als Nug-ger onder de radar verdwijnt). De activiteiten van WvW hebben als resultaat dat er minder personen in de WWB terechtkomen, of anderszins in de financiële problemen komen doordat er geen recht op bijstand is.

WvW merkt dat er sprake is van een grotere uitstroom van de meest zelfredzame groep werkzoekenden; zij vinden makkelijker werk dan een jaar geleden. Dat betekent dat de samenstelling van de groep leden van Werken voor Werk verandert, en daarmee ook de behoeften binnen de groep. Minder leden spelen actief een rol, meer leden hebben voornamelijk een ‘halende’ rol.
WvW zal zich in 2019 dan ook nog meer dan voorheen focussen op de vraag vanuit de groep en daar het aanbod aan activiteiten op afstemmen. Met name het stimuleren van kleinschalige kennisdeling zal daarbij een sleutelrol innemen.